Omroep Tilburg - Lokale content van wereldbelang
Tilburg

Over Omroep Tilburg

Omroep Tilburg (OT) is de lokale publieke media-instelling in de gemeente Tilburg.

OT-media wordt gemaakt door, met en voor Tilburgers.

‘Door’ Tilburgers betekent programma’s maken met lokaal mediatalent. OT-medewerkers kennen de stad als geen ander, (burger-)journalisten en productiemensen weten waar ze moeten zijn voor lokale items die ertoe doen. OT vertaalt de internationale en landelijke onderwerpen naar een lokale context. Als ‘Community Media Centre’ biedt OT daarnaast een leeromgeving waar mediatalent-in-opleiding ervaring kan opdoen en verder kan leren.

‘Met’ Tilburgers betekent partijen en personen uit de stad uitnodigen en betrekken bij het opstellen van het OT-programmabeleid en het maken van OT-mediaproducties. Binnen de programmalijnen zoekt OT partners waarmee ze ‘community media content’ kan maken ten behoeve van haar nieuwsvoorziening en onderwerpen als cultuur, lokale democratie, DNA van de stad, zorg & welzijn, voedseltransitie, circulaire economie of de energietransitie.

‘Voor’ Tilburgers spreekt voor zich. Waar ze ook zijn, in de eigen gemeente of daarbuiten. De gemeente Tilburg is een diverse samenleving. OT wil een bijdrage leveren aan de sociale cohesie binnen de Tilburgse gemeenschap door het maken van ‘community content’ die nabijheid en verbinding creëert.

OT is dé stem van de stad die Tilburg doet klinken zoals zij is.

Omroep Tilburg (OT) is the local public media institution in the municipality of Tilburg.

OT media is made by, with and for Tilburg residents.

‘By’ Tilburgers means making programmes with local media talent. OT employees know the city like no other, (civic) journalists and production people know where to go for local items that matter. OT translates international and national topics into a local context. As a ‘Community Media Centre’ OT also offers a learning environment where media talent in training can gain experience and further learning.

‘With’ Tilburgers means inviting and involving parties and people from the city in drawing up the OT programme policy and creating OT media content. Within the programme lines, OT is looking for partners with whom it can create ‘community media content’ for its news provision and topics such as culture, the city’s DNA, local democracy, care & welfare, food transition, circular economy or the energy transition.

‘For’ Tilburgers speaks for itself. Wherever they are, in their own municipality or beyond. The municipality of Tilburg is a diverse society. OT wants to contribute to social cohesion within the Tilburg community by creating ‘community content’ that creates proximity and connection.

OT is the voice of the city that makes Tilburg sound as it is.